Télécharger l'appTélécharger l'app

Gebruiksvoorwaarden

Overzicht

Deze gebruiksvoorwaarden (hierna « GVW » genoemd) zijn bedoeld om de voorwaarden voor toegang tot en gebruik van de informatie op de website www.indigoweel.com (hierna « Website » genoemd) te definiëren.

Door de Website en zijn inhoud te bezoeken en te gebruiken, gaat u (hierna « Gebruiker » genoemd) akkoord en stemt u in met de GVW.

INDIGO®weel behoudt zich het recht voor om op elk moment deze GVW aan te passen of te wijzigen. In geval van wijziging wordt verwezen naar de GVW die van kracht zijn op de dag dat er met de Website verbinding wordt gemaakt. Ook wordt de gebruiker uitgenodigd om regelmatig de GVW te raadplegen om op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen die zijn doorgevoerd.


Artikel 1 – Voorstelling

De Website biedt informatie aan over INDIGO®weel, de bedieningsprocedures en de eigenschappen van de INDIGO®weel-service.


Artikel 2 – Verplichtingen van de gebruiker

De Gebruiker stemt ermee in zich te houden aan de GVW in aanvulling op de wet- en regelgeving die van toepassing is.

De Gebruiker gaat niet over tot frauduleus, beledigend of overmatig gebruik van de Website en/of de informatie en de gegevens die deze bevat.

De Gebruiker gaat ermee akkoord de Website en de diensten die er worden aangeboden niet te gebruiken voor frauduleuze of onrechtmatige doeleinden en in het bijzonder op een manier:

  • die in strijd is met de openbare orde of moraliteit, met name door informatie te raadplegen of te verspreiden zoals (deze lijst is niet uitputtend) pornografisch, uitbuitend, pedofiel of gewelddadig materiaal, vermits de inhoud waarschijnlijk door minderjarigen zal worden gezien;
  • die het karakter heeft van een oproep tot moord, een aansporing tot rassenhaat of een ontkenning van misdaden tegen de mensheid;
  • die in strijd is met de legitieme belangen van INDIGO®weel of een derde partij, met name door belediging of laster, of het schenden van privacy, persoonlijkheidsrechten of economische of niet-patrimoniale rechten;
  • die bestaat uit piraterij in welke vorm dan ook (inbraak in systemen, verspreiding van virussen, spamming etc.).

Artikel 3 – Verantwoordelijkheid – Beperkingen

INDIGO®weel garandeert niet dat de Website en de daarop aangeboden diensten vrij zijn van anomalieën, fouten of bugs, noch dat ze kunnen worden gecorrigeerd of dat ze zullen werken zonder discontinuïteit, storingen of onderbrekingen en dat ze compatibel zijn met de hardware of configuratie van de Gebruiker. De Gebruiker is op de hoogte van de kenmerken en beperkingen van elektronische communicatienetwerken, in het bijzonder hun technische prestaties, de responstijd voor raadpleging, opvraag of overdracht van gegevens en de risico’s verbonden aan de beveiliging van communicatie.

INDIGO®weel is op geen enkele manier aansprakelijk voor storingen die te wijten zijn aan systemen of software van derde partijen of gevallen van overmacht. INDIGO®weel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor voorzienbare of onvoorzienbare schade, materieel of immaterieel (inclusief verlies van winst of winstkans…) als gevolg van het gebruik of geheel of gedeeltelijk onvermogen om de Website te gebruiken of een van de diensten of functies die direct of indirect door hen worden aangeboden.

De Website is normaal altijd bereikbaar. De toegang kan echter worden opgeschort of geannuleerd door een beslissing van INDIGO®weel, met name in geval van overmacht, computerproblemen, moeilijkheden in verband met de structuur van telecommunicatienetwerken, technische problemen of om redenen van onderhoud (deze lijst is niet uitputtend).

INDIGO®weel is enkel gebonden aan een verplichting van middelen met betrekking tot de informatie en/of diensten die het via de Website aan Gebruikers aanbiedt.

INDIGO®weel streeft ernaar om de betrouwbaarheid van de informatie op de Website te waarborgen, maar kan de juistheid, nauwkeurigheid of volledigheid ervan niet garanderen.

Dienovereenkomstig erkent de gebruiker deze informatie onder zijn eigen verantwoordelijkheid te gebruiken.


Artikel 4 – Persoonsgegevens

De informatie die de Gebruiker op de Website communiceert, stelt INDIGO®weel in staat om te reageren op verzoeken om informatie, om informatie over INDIGO®weel-diensten te communiceren en om per e-mail op verzoeken te reageren.

In overeenstemming met de wet « informatique et libertés » van 6 januari 1978, heeft de Gebruiker in de laatst gewijzigde versie die van kracht is recht op toegang, rectificatie, verzet en verwijdering van informatie over hem dat op volgende manieren kan worden uitgeoefend:

  • schriftelijk op het volgende adres: INDIGO Mobilités – Service Clients – Immeuble Ile de France, Bâtiment A, 4 place de la Pyramide – TSA 43214 – 92919 LA DEFENSE Cedex; of
  • per e-mail op het adres: indigoweel@group-indigo.com

Navigeren door de Website kan leiden tot de installatie van cookies op uw computer. Ze maken het bezoeken van de Website eenvoudiger. Het doel van de cookie is om het bezoek van de Gebruiker op de Website te onthouden zodat de gepersonaliseerde service voor Gebruikers verbetert. De Gebruiker kan de installatie van cookies op zijn computer weigeren, maar een dergelijke weigering kan de toegang tot bepaalde diensten op de Website belemmeren. Om dit te doen, moet de Gebruiker de installatie van cookies weigeren via de banner die op de Website verschijnt.


Artikel 5 – Intellectuele eigendom

De Website in zijn geheel en alle elementen waaruit hij bestaat (zoals teksten, databases, boomstructuren, software, animaties, afbeeldingen, foto’s, illustraties, diagrammen, logo’s, geluiden, muziek) worden beschermd door intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten van INDIGO®weel en/of INDIGO Group-bedrijven en/of -partners.

INDIGO®weel en/of INDIGO Group-bedrijven en/of -partners zijn de enige eigenaars van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website waarvan zij eigenaar zijn of die de daarmee verband houdende gebruiksrechten hebben. Toegang tot de Website verleent de Gebruiker geen intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website en de elementen waaruit hij bestaat.

Daarom is het, in overeenstemming met de bepalingen van het Franse wetboek van de intellectuele eigendom en internationale verdragen, verboden om de Website of de elementen waaruit hij bestaat op welke manier dan ook te vertegenwoordigen, te reproduceren, te wijzigen, te publiceren, aan te passen of te exploiteren voor andere doeleinden dan voor persoonlijk en privégebruik van de Gebruiker voor een niet-commercieel doel zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van INDIGO®weel.

Bij overtreding van deze bepalingen stelt de Gebruiker zich bloot aan de straffen voorzien in de Franse wetboeken van de intellectuele eigendom en strafrecht, in het bijzonder voor de inbreuk op het auteursrecht en het merkenrecht, alsmede de straffen voorzien in het Burgerlijk Wetboek op het gebied van wettelijke aansprakelijkheid.

De merken, logo’s en domeinnamen (zoals INDIGO®weel, indigoweel.com, etc.) die op de Website verschijnen, zijn het exclusieve eigendom van INDIGO®weel en/of INDIGO Group-bedrijven en/of -partners. Elke reproductie of gebruik van deze handelsmerken, logo’s of domeinnamen, op welke manier en voor welk doel dan ook, is verboden.

Hyperlinks naar de Website kunnen enkel worden aangemaakt met de voorafgaande schriftelijke toestemming van INDIGO®weel, die op elk moment en zonder vergoeding kan worden ingetrokken.


Artikel 6 – Websites en/of diensten van derden

De Website kan links bevatten naar andere websites, bronnen en diensten. Aangezien INDIGO®weel geen controle heeft over deze websites en andere externe bronnen, is INDIGO®weel niet verantwoordelijk voor de inhoud, advertenties, producten, diensten of enig ander materiaal dat beschikbaar is op of via deze websites of externe bronnen. Deze links zijn uitsluitend bedoeld om het browsen en de toegang tot informatie en diensten die voor de Gebruiker interessant kunnen zijn, te vergemakkelijken.


Artikel 7 – Toegepaste wet en bevoegde jurisdictie

De GVW zijn onderworpen aan de Franse wetgeving. Elk geschil met betrekking tot de vorming, interpretatie en/of uitvoering van deze voorwaarden zal, in de eerste plaats en voor zover mogelijk, worden opgelost door middel van minnelijke onderhandelingen tussen de Onderneming en de Gebruiker (hierna « Partijen » genoemd). Bij gebrek aan een minnelijke schikking binnen een maand na de kennisgeving van het geschil door een van de Partijen aan de andere partij, wordt dit geschil onderworpen aan de beoordeling van de bevoegde Franse rechtbanken op initiatief van de meest ijverige van de Partijen.

ultricies vel, adipiscing id libero. Donec velit,